fbpx
Written by REKOR

Σχέδια Βελτίωσης 2022

Με τον κωδικό 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων µε στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιµότητα και την ψηφιακή οικονοµική ανάκαµψη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων» θα προκηρυχθούν τα Σχέδια Βελτίωσης το 2022, σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες της πρόσκλησης που δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές.

Στις κύριες αλλαγές του προγράµµατος περιλαµβάνονται η µείωση της µέγιστης επιδοτούµενης δαπάνης ανά φάκελο, η αλλαγή στη µοριοδότηση µε ενισχυµένη την προτεραιότητα στη γεωργία ακριβείας και ο αποκλεισµός των συλλογικών σχηµάτων. Αναλυτικότερα, σχετικά µε το Μέτρο 4.1.5 αναφέρονται τα εξής στην 9η Τροποποίηση  των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.

∆ικαιούχοι

Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν την ιδιότητα του γεωργού (σύµφωνα µε τον Καν.1307/2013) και έχουν υποβάλλει Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης, στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε), κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη.

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι επαγγελµατίες αγρότες σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική Νοµοθεσία (φυσικά πρόσωπα) ή να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας (νοµικά πρόσωπα) ή να είναι Νέοι Γεωργοί του υποµέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014-2022.

Όροι επιλεξιµότητας

Α. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις των δικαιούχων για να κριθούν επιλέξιµες για στήριξη πρέπει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να κατέχουν γεωργική εκµετάλλευση, της οποίας το οικονοµικό µέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι µεγαλύτερο από 8.000 ευρώ (standard output).

Β. Οι εν δυνάµει δικαιούχοι φυσικά πρόσωπα για να κριθούν επιλέξιµοι για στήριξη πρέπει τουλάχιστον την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να µην είναι άµεσα συνταξιούχοι ή συνταξιούχοι γήρατος.

Επιλέξιµες δαπάνες

Βαρύτητα θα δοθεί στις επενδύσεις που θα περιλαµβάνουν επενδυτικές δαπάνες, που αφορούν στην εφαρµογή της γεωργίας ακριβείας και της έξυπνης γεωργίας, της καινοτοµίας, της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισµού των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού παραγωγής.

Θα ενισχυθούν επενδυτικές δαπάνες που θα αφορούν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης (net metering). ∆εν είναι επιλέξιµη στην παρούσα δράση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας. Πέρα από τα παραπάνω στο κείµενο των αρχών δεν αναφέρεται σαφής λίστα σχετικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες παρά µόνο ότι «Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης οι επιλέξιµες δαπάνες πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 45 του καν. 1305/2013 καθώς και των άρθρων 65-71 και 69§3 του καν. 1303/2013.». Εν, ολίγοις µπορεί να επιδοτηθούν όλα όσα προέβλεπε η περασµένη πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης, αλλά µένει να φανεί αν θα εξαιρεθούν ορισµένες δαπάνες.

Ποσά στήριξης

Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται έως 130.000 ευρώ για επενδύσεις στη φυτική παραγωγή και στη µελισσοκοµία και στα 200.000 ευρώ για επενδύσεις στην υπόλοιπη ζωική παραγωγή.

Ποσοστά ενίσχυσης ανά κατηγορία

Η ένταση ενίσχυσης κυµαίνεται από 40-80% ανάλογα την Περιφέρεια και τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου γεωργού. Αναλυτικά τα σχετικά ποσοστά έχουν ως εξής:

 • Γεωργοί ηλικίας έως 41 ετών µε επαγγελµατικά προσόντα ή δικαιούχοι µέτρου Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία: Μικρά Νησιά Αιγαίου 80%, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη & Ήπειρος 70%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε ορεινές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 50%, υπόλοιπες περιφέρειες 60%.
 • Γεωργοί σε περιοχές που αντιµετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.
 • Λοιποί Γεωργοί σε κανονικές περιοχές: Μικρά Νησιά Αιγαίου 75%, Αττική, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Μακεδονία 40%, υπόλοιπες περιφέρειες 50%.

Προτεραιότητα σε δαπάνες με εξοπλισμό ακριβείας

Στο γενικό πλαίσιο των νέων Σχεδίων Βελτίωσης περιγράφονται οι αρχές που θα διέπουν τα κριτήρια µοριοδότησης. Όπως φαίνεται και παρακάτω οι επενδύσεις σε γεωργία ακριβείας, ψηφιακά συστήµατα και ΑΠΕ θα έχουν προτεραιότητα ένταξης. ∆εδοµένου ότι τα διαθέσιµα χρήµατα είναι στα 180 εκατ. ευρώ και οι ενδιαφερόµενοι πολλοί, γίνεται φανερό ότι τα κριτήρια µοριοδότησης θα παίξουν αρκετά σηµαντικό ρόλο και στην ερχόµενη πρόσκληση. Υπενθυµίζεται εδώ πως σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό των διαχειριστικών αρχών, τα Σχέδια Βελτίωσης θα βγουν στον «αέρα» όταν τελειώσει η αξιολόγηση των Νέων Αγροτών, δηλαδή γύρω στην ερχόµενη Άνοιξη.

Αρχές σχετικά µε τον καθορισµό των κριτηρίων επιλογής

Πιο συγκεκριµένα, στο γενικό πλαίσιο του Μέτρου 4.1.5 σχετικά µετα κριτήρια µοριοδότησης αναφέρονται τα εξής:

Οι βασικές αρχές που διέπουν τις προτεραιότητες επιλογής αφορούν σε χαρακτηριστικά, που συνδέονται µε τη γεωργική εκµετάλλευση (για φυσικά και νοµικά πρόσωπα), όπως :

 • ο παραγωγικός προσανατολισµός της εκµετάλλευσης (προτεραιότητα θα δίνεται στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στην ελαιοκαλλιέργεια, στη µελισσοκοµία, στο βαµβάκι, στην αµπελοκαλλιέργεια και σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή ή µε συµβολή στην άµβλυνση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής),
 • το οικονοµικό µέγεθος,
 • η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών που αφορούν σε ΑΠΕ ή σε δαπάνες για την ορθολογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,
 • η δυναµική της εκµετάλλευσης,
 • η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων,
 • η εισαγωγή / χρήση καινοτοµίας, ιδίως αυτών που καθιστούν ανθεκτική την εκµετάλλευση σε εξωγενείς κινδύνους, αλλά και αυτών που προάγουν την ορθολογική χρήση του ύδατος ή την ορθολογική διαχείριση της κοπριάς,
 • το είδος επενδυτικής δαπάνης µε προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν τη γεωργία ακριβείας και την έξυπνη γεωργία,
 • η συµµετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαµβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα αλλά και τις RIS3
 • οι επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Μη επιλέξιµες δαπάνες

Από τα Σχέδια Βελτίωσης δεν θα µπορούν να επιδοτηθούν:

 • Ο µεταχειρισµένος εξοπλισµός.
 • Η αγορά γης.
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται.
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 • Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται µε σπορά.
 • Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση.
 • Η αγορά δικαιωµάτων γεωργικής παραγωγής και δικαιωµάτων ενίσχυσης.
 • Οι δαπάνες κάθε επέµβασης στο γεωργικό προϊόν από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι αναγκαίες για την προετοιµασία του προϊόντος (ζωικής ή φυτικής προέλευσης) για την πρώτη πώληση.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Προκήρυξη Νέων Αγροτών – 29 Οκτωβρίου αιτήσεις ένταξης

Από 29 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις ένταξης για το Μέτρο 6.1 «Νέοι Αγρότες» σύμφωνα με την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, ως ποσό στήριξης ορίζονται τα 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να προσαυξάνεται μέχρι και 5.000 ευρώ, ως εξής:

 • Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους.
 • Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στην μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μικτή).

Παράλληλα, στις δεσμεύσεις των Νέων Αγροτών, προβλέπεται πως ο δικαιούχος, α) από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο, πρέπει να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, πρέπει να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.

Αναλυτικά τα βασικά σημεία της πρόσκλησης έχουν ως εξής:

Άρθρο 5 Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα για τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.              Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα:

i)     Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.

ii)    Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του υπομέτρου 6.1.

2.              Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα:

i)     Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο τους νέο γεωργό που πληροί της προϋποθέσεις του σημείου (1.i).

ii)    Έχουν ως αρχηγό – νόμιμο εκπρόσωπο νέο γεωργό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 7 του άρθρου 4, ο οποίος μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου σε ποσοστό τουλάχιστον 51%.

iii)    Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του αρχηγού – νόμιμου εκπροσώπου τους και εντός της ίδιας Περιφέρειας.

iv)    Έχουν κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 01.6 και ΚΑΔ 01.7) τη γεωργική παραγωγή. Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.              Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4.              Είναι εγγεγραμμένοι στο ΟΣΔΕ και έχουν υποβάλλει ενιαία αίτηση στήριξης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.

5.              Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχοι εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, οι αρχηγοί / διαχειριστές αυτών πρέπει να έχουν οριστεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών.

6.              Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

7.              Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισής τους.

8.              Υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικό ποσοτικό στόχο και χρονικές προθεσμίες, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 9, για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους και αναλαμβάνουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, όπως αναλυτικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 10, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή συμπλήρωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτείται.

9.              Εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ).

10.           Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Άρθρο 6

Κριτήρια Επιλεξιμότητας της Γεωργικής Εκμετάλλευσης

1.     Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών της εκμετάλλευσης δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος.

2.     Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει μέγιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μικρότερο ή ίσο τους ενός εκ. ευρώ και ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των:

2.1.   Δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

2.2.   Δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

2.3.   Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

2.4.   Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000€) για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν  τουλάχιστον 109 κυψέλες. 

3.     Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

3.1.   Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

3.2.   Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης.

4.     Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

5.     Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο.

6.     Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

6.1.   Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο υπομέτρο 6.1.

6.2.   Το σύνολο της οικογενειακής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης που ο υποψήφιος έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1.

6.3.   Για τις ανάγκες του υπομέτρου 6.1, το σύνολο των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων/ζωικού κεφαλαίου της οικογένειας θεωρείται ότι κατέχεται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Άρθρο 10

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1.     Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν ιδίως τις παρακάτω δεσμεύσεις:

1.1.     Εντός εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Ως έναρξη υλοποίησης θεωρείται η έναρξη δραστηριοτήτων στη ΔΟΥ από τον αρχηγό της γεωργικής εκμετάλλευσης σχετικά με την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας ή τη διαχείριση του νομικού προσώπου με κύρια δραστηριότητα στη γεωργία, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου. Η καθυστέρηση της έναρξης της υλοποίησης μέχρι εννιά (9) μήνες σε καμία περίπτωση δεν παρατείνει την καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου, ήτοι εντός τεσσάρων (4) ετών από την απόφαση ένταξης.

1.2.     Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

1.3.     Ο δικαιούχος, α) από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής του στο υπομέτρο, να πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες σε επίπεδο τουλάχιστον ίσο με 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο και β) κατά την υποβολή της τελικής δόσης, να έχει υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορολογικές δηλώσεις που να αφορούν τα έτη του επιχειρηματικού σχεδίου με την πιο πρόσφατη από αυτές να εμφανίζει κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3), που να προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες τουλάχιστον ίσο προς 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου από το μέτρο.

1.4.     Για πτηνοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπου απαιτείται, ο δικαιούχος να αποκτήσει έως την ολοκλήρωση και ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, την αδειοδότηση που απαιτείται για την νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασής του.

1.5.     Για φυτωριακές επιχειρήσεις, ο δικαιούχος να διατηρήσει τη βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση σχετικής δραστηριότητας ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης.

1.6.     Για θάλαμο καλλιέργειας μανιταριών ο δικαιούχος να διατηρήσει αντίστοιχη έγκριση τύπου.

1.7.     Εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

1.8.     α) Στην περίπτωση ατομικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη».

β) Στην περίπτωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίες ανήκουν σε νομικά πρόσωπα, ο αρχηγός της εκμετάλλευσης εντός δύο ετών από την πρώτη εγκατάσταση να αποκτήσει ποσοστό απασχόλησης και ποσοστό εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νομικό πρόσωπο με γεωργική δραστηριότητα αντίστοιχα με αυτά που ορίζονται για τον επαγγελματία αγρότη.

1.9.     Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον δεν διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να τα αποκτήσει εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης.

1.10.  Κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, η παραγωγική δυναμικότητα (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) της γεωργικής εκμετάλλευσης, ανάλογα με την μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης, να μην μειωθεί κάτω από τα:

1.10.1.   Δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια.

1.10.2.   Δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

1.10.3.   Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) εφόσον η μόνιμη κατοικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης είναι στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

1.10.4.   Οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) για τις μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

1.11.  Ο αρχηγός της εκμετάλλευσης να διατηρήσει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του και την έδρα του νομικού προσώπου σε περιοχή εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 εντός της ίδιας Περιφέρειας.

1.12.  Ο δικαιούχος να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει βάσει των κριτηρίων επιλογής σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο με το επίπεδο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν αιτήματα για τα οποία από την αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αιτήματα τα οποία από την αξιολόγηση δεν προέκυψε λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονταν από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, να διατηρήσει την βαθμολογία που επιτυγχάνει σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο εκείνου της ελάχιστης επιλέξιμης βαθμολογίας.

1.13.  Να διατηρείται η ιδιότητα του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.

1.14.  Ο δικαιούχος να υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

1.15.  Ο δικαιούχος νομικό πρόσωπο να διατηρεί ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργική (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός του ΚΑΔ 01.6 και του ΚΑΔ 01.7).

1.16.  Ο δικαιούχος να αποδέχεται και να διευκολύνει ελέγχους και ενέργειες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων και την τήρηση της εθνικής ή κοινοτικής νομοθεσίας και ειδικά να αποδέχεται και να διευκολύνει επιτόπιους ελέγχους ή επισκέψεις που πραγματοποιούν Εθνικά και Κοινοτικά Όργανα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

1.17.  Ο δικαιούχος να ενημερώνει έγκαιρα και ορθά τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη φυσική και οικονομική υλοποίηση της πράξης όπως και να λαμβάνει τις σχετικές εγκρίσεις και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών.

1.18.  Ο δικαιούχος να αποδέχεται πρόσκληση συμμετοχής σε ενέργειες που διεξάγονται για συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά εισοδήματα και οικονομική λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων) ή για συλλογή δεδομένων και άλλων πληροφοριών που αφορούν την αξιολόγηση του ΠΑΑ.

1.19.  Ο δικαιούχος να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του ΠΑΑ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΠΑΑ ή η Περιφέρεια με στοιχεία όπως η κωδικός έργου δικαιούχου, ημερομηνία έναρξης και λήξης, συνολική δαπάνη και Περιφέρεια.


Η απόφαση δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (διαθέσιμη εδώ)

Written by REKOR

Δηλώσεις για αποζημιώσεις Ιανού

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής δηλώσεων στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για ζημιές που υπέστησαν οι πληγέντες αγρότες του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» πέραν της απώλειας σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, έπειτα από την απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις ζημίας αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες (και όχι ενοικιαστές), εμπορεύματα (αποθέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής κλπ), πρώτες ύλες (λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ), αποθηκευμένα προϊόντα, μέσα παραγωγής, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Επισημαίνεται ότι οι πληγέντες αγρότες καλούνται να υποβάλουν δήλωση για τις ζημιές που ΔΕΝ έχουν δηλωθεί στην κατηγορία Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ).

Παράλληλα, σημειώνεται ότι προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, ταλαιπωρίας και συνεπακόλουθων καθυστερήσεων οι αγρότες ΔΕΝ υποχρεούνται να καταθέσουν στην παρούσα φάση τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε περίπτωση που δεν τα έχουν διαθέσιμα. Αυτά θα κατατεθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας και πάλι στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια οι αρμόδιες επιτροπές θα προχωρήσουν στις εκτιμήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής μίας προκαταβολής.

Written by REKOR

Στις 21 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους πληγέντες της Εύβοιας

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου ο ΕΛ.Γ.Α. θα καταβάλει την αποζημίωση, ύψους 1.200.000 ευρώ, στους δικαιούχους, ασφαλισμένους, πληγέντες αγρότες της περιοχής της Εύβοιας για τις απώλειες του Φυτικού και Ζωικού Κεφαλαίου, από τις καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου.

Οι εκτιμήσεις των ζημιών ξεκίνησαν στις 11 Αυγούστου 2020 και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά το πέρας υποβολής των δηλώσεων. Μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου είχαν ολοκληρωθεί και οι εκτιμήσεις ΚΟΕ.

Υποβλήθηκαν 279 δηλώσεις φυτικής παραγωγής και 65 δηλώσεις ζωικής παραγωγής, καθώς και 230 αρχικές δηλώσεις που αφορούν ΚΟΕ.

Τα πορίσματα συντάχθηκαν άμεσα και περί την 20η Σεπτεμβρίου συνδέθηκαν με τη ΔΚΕ/22 και είναι έτοιμα για πληρωμή.

Οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν με ευρύτητα, πάντα βέβαια στα πλαίσια του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής.

Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων (φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου) είναι περίπου 1.200.00 ευρώ και θα ήταν σχεδόν τριπλάσιο αν το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγών (κυρίως αυτών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές) δεν έκαναν «υπο-ασφάλιση» των καλλιεργειών τους. Το κόστος ενίσχυσης των ζημιών ΚΟΕ εκτιμάται σε 600.000 ευρώ.

Δόθηκε η δυνατότητα στους παραγωγούς να υποβάλουν δήλωση (από 1η έως 15 Οκτωβρίου) για ζημιές, οι οποίες δεν αποζημιώνονται από τον Κανονισμό ΕΛ.Γ.Α. ούτε εντάσσονται στον Κανονισμό ΚΟΕ, όπως π.χ. σε μοτέρ, γεωτρήσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π., οι οποίες συγκροτούν μία τρίτη κατηγορία για τις αποζημιώσεις. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, θα αρχίσουν άμεσα οι εκτιμήσεις στις περιπτώσεις αυτές σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος επισκέφθηκε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, όπου συνάντησε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό και τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Βουρδάνο και ενημέρωσε για το χρονοδιάγραμμα των αποζημιώσεων.

«Μέσα σε δύο μήνες επιτύχαμε να γίνουν όλες οι εκτιμήσεις, να συνταχθούν τα πορίσματα και να καταλήξουμε στο ποσό της αποζημίωσης ανά δικαιούχο. Είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία, η οποία εξελίχθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα και επιτύχαμε να έχουμε με ακρίβεια και δικαιοσύνη τα τελικά μας συμπεράσματα», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Κίνητρα για αγορά αγροτικού εξοπλισμού και μηχανημάτων

Με δεδομένο το γεγονός ότι ο νέος προϋπολογισμός αξιολογείται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ως μια ευκαιρία επιδίωξης οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία, που ενισχύεται από κοινοτικά κονδύλια αλλά και ευελιξία ως προς την δημοσιονομική πολιτική, πάγια αιτήματα του αγροτικού χώρου -που αποδεδειγμένα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όταν η συνθήκη καλεί σε ενίσχυση της παραγωγικότητας- έρχονται ξανά στο προσκήνιο και χρήζουν ευνοϊκής ρύθμισης.

Ένα εξ αυτών των αιτημάτων, είναι και η ανάγκη δημιουργίας ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από την πώληση παλαιού αγροτικού εξοπλισμού το οποίο θα συμψηφίζεται ισόποσα με την αξία αγοράς του καινούργιου μηχανήματος, καθώς και η αύξηση του ποσοστού απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων. Το αίτημα να είναι αφορολόγητο το έσοδο από την αντικατάσταση του µεταχειρισµένου µηχανήµατος και αυτό της αύξησης της ετήσιας απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων έχουν επανειλημμένα τεθεί και από τον ΣΕΑΜ τόσο στην ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο και σε στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η εισήγηση αφορά στη δημιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, από το έσοδο της πώλησης του παλαιού παγίου, το οποίο θα συμψηφίζεται ισόποσα με την αξία αγοράς του καινούργιου μηχανήματος, μειώνοντας έτσι την αποσβέσιμη αξία του. Παράλληλα, προκειμένου να έχει η ευελιξία αυτή ουσιαστικό αποτέλεσμα, αξίζει να συνοδευτεί και με αύξηση του ποσοστού απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων, από 10% ετησίως στο 20%, που συνεπάγεται και μείωση του χρόνου απόσβεσης από τα 10 στα 5 έτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όχι μόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης μέχρι και του ποσοστού του 100%, υπό προϋποθέσεις.

Νωρίτερα φέτος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Εμπόρων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), σε συνάντηση που είχε με τον υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο, έθεσε εκ νέου το αίτημα αυτό, ενώ παράλληλα τα στελέχη τόσο της σημερινής όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης έχουν τεθεί υπέρ μιας τέτοιας ρύθμισης, χωρίς ωστόσο αποτελέσματα. Τον περασμένο Μάιο λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Οικονομικών, είχε συμφωνήσει με τις θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου και δεσμεύθηκε να προβεί στην αναγκαία μελέτη και τροποποίηση του σχετικού άρθρου της φορολογικής νομοθεσίας.

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Διπλασιασμός του πριμ πρώτης εγκατάστασης

Στα 35.000 ευρώ, σχεδόν δηλαδή διπλάσια από όσα δόθηκαν στην τρέχουσα περίοδο, υπολογίζεται η ρεαλιστική αφετηρία για το ποσό του πριµ πρώτης εγκατάστασης που χτίζεται για τις ανάγκες της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. Οι διαρροές από τη γενική γραµµατεία του ΥΠΑΑΤ ήδη κάνουν λόγο για ένα «πολύ µεγαλύτερο ποσό» στο επόµενο Μέτρο Νέων Αγροτών, µε το πριµ των 35.000 ευρώ να έρχεται να στηρίξει παράλληλα και η πρόσφατη µελέτη του συµβουλευτικού οργάνου της ΕΕ για τις χρηµατοδοτικές ανάγκες στον ελληνικό πρωτογενή τοµέα (Fi-Compass).

Συγκεκριµένα το ποσό αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα κατώτατο όριο για τη ζήτηση µεσοπρόθεσµου δανεισµού (κάτω των 10 ετών) των Ελλήνων αγροτών, που αφορά µικροεπενδύσεις και κάλυψη εξόδων. Ως εκ τούτου, θεωρείται µία στέρεα βάση για το ξεκίνηµα της αγροτικής δραστηριότητας, εφόσον φυσικά συνοδευτεί και από προγράµµατα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης µε αυξηµένο ποσό επιδότησης για τους νέους αγρότες.

Σηµειώνεται εδώ πως µεσοπρόθεσµος δανεισµός σηµαίνει, δάνειο µε ωρίµανση κάτω των 10 ετών, κάτι που λαµβάνει υπόψη και την πρόθεση να διπλασιαστεί η περίοδος δεσµεύσεων των νέων αγροτών στο πρόγραµµα από τα 5 στα δέκα έτη.

Άλλωστε, µε το ποσό των 35.000 ευρώ, δεν πέφτει θεαµατικά και ο αριθµός των νέων αγροτών που επωφελείται. ∆ηλαδή, από τους 16.000 που ήταν οι ωφεληµένοι την τρέχουσα περίοδο, οι δικαιούχοι θα είναι 10.000, λαµβάνοντας υπόψη βέβαια ότι ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός θα είναι ο ίδιος. Έτσι λοιπόν και δεν θα φανεί πολύ η µείωση των δικαιούχων και παράλληλα αυξάνεται το ποσό, όπως δεσµεύονται οι αρχές.

Στα 54.000 ευρώ το ιδανικό

Τα 35.000 ευρώ είναι το κατώτατο όριο του µεσοπρόθεσµου δανεισµού των αγροτών, ο οποίος συνήθως είναι κοντά στα 54.000 ευρώ. Ωστόσο, το µεγαλύτερο αυτό ποσό πολύ δύσκολα θα µπορέσει να δοθεί ακόµα και αν η ΚΑΠ επιτρέπει µέσω του Μέτρου Νέων Αγροτών να δίνεται πριµ έως 100.000 ευρώ, καθώς θα αφήσει πολλούς απέξω. Βέβαια, να αναφερθεί εδώ ότι η Ιταλία και η Ισπανία διαθέτουν 70.000 ευρώ κατ’ αποκοπή ενίσχυση µε αυστηρά κριτήρια σε λίγες εκµεταλλεύσεις µε καλά επιχειρηµατικά πλάνα στην τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, ποσό ικανό να δηµιουργήσει δραστήριες αγροτικές µονάδες.

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως, στην ίδια µελέτη, χρησιµοποιούνται ως πηγή οι διαχειριστικές αρχές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου αναφέρουν πως το τρέχον πριµ που κυµαίνεται µεταξύ 17.000 και 24.000 ευρώ «είναι µία βοήθεια, αλλά δεν µπορεί να δηµιουργήσει βιώσιµες εκµεταλλεύσεις».

Πηγή: https://www.agronews.gr

Written by REKOR

Νέα προκήρυξη Νέων Αγροτών με 100 εκατ. ευρώ μέσα στο 2020

Ακόµα µία προκήρυξη Νέων Αγροτών θα πρέπει να περιµένουν οι αγρότες εντός της περιόδου 2020-2021, σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν από την 8η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, την περασµένη Τετάρτη. Oι πληροφορίες κάνουν λόγο για ανάγκη τρίτης προκήρυξης, η οποία υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ, ώστε να µπορέσει το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης να κλείσει χωρίς προβλήµατα. Συγκεκριµένα, καλά ενηµερωµένες πηγές αναφέρουν πως η «ανάγκη» αυτή προκύπτει από τη διαχειριστική φόρµουλα που πρέπει να βρεθεί για την εξισωτική αποζηµίωση: Την τριετία 2021-2023 η χώρα µας δεν έχει δεσµεύσει τα απαραίτητα κοινοτικά κονδύλια για την πληρωµή της εξισωτικής από τα Προγράµµατα, χρήµατα τα οποία υπολογίζονται στα 150 εκατ. ευρώ, ετησίως. Ως εκ τούτου, για να εγκριθούν από τους Ευρωπαίους και µην φανεί στους δείκτες πως το ελληνικό πρόγραµµα αφιερώνεται σχεδόν στο 50% µόνο για το Μέτρο 13 (εξισωτική) θα επιχειρηθεί η ισορροπία µε προγράµµατα εύκολης απορροφητικότητας, και ένα από αυτά είναι οι Νέοι Αγρότες.

Την τριετία 2021-2023 η χώρα µας δεν έχει δεσµεύσει τα απαραίτητα κοινοτικά κονδύλια για την πληρωµή της εξισωτικής από τα Προγράµµατα, χρήµατα τα οποία υπολογίζονται στα 150 εκατ. ευρώ, ετησίως.

Αντίθετα, δύσκολα είναι τα πράγµατα για τους δικαιούχους Βιολογικών που λαµβάνουν ενίσχυση µε τριετείς συµβάσεις (µετάβαση), καθώς όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι δυνατή η παράταση των δεσµεύσεών τους, εφόσον δεν γίνεται να καλυφθούν και οι τέσσερις προσκλήσεις (δύο για φυτική και δύο για ζωική παραγωγή).

Όσον αφορά τις προκηρύξεις εντός του ερχόµενου 6µήνου, ο προγραµµατισµός αναφέρει:

 • Εντός του πρώτου διµήνου του 2020 θα υπάρξει προκήρυξη για το Μέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συµµετοχές σε συστήµατα ποιότητας».
 • Μετά το τέλος των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του 2020 θα βγει η τρίτη προκήρυξη του Μέτρου 10.1.8 για το Κοµφούζιο ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία πρώτη φορά καλύπτει και αµπέλια, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση.
 • Προς υπογραφή βρίσκεται η Υπουργική Απόφαση για το Μέτρο 4.1.2, που αφορά τα Σχέδια Βελτίωσης για αρδευτικά συστήµατα.
 • Αρχές του 2020 θα προκηρυχθεί το Μέτρο 5.1 «Αντιχαλαζικά»
 • Αναµένεται άµεσα, η πρόσκληση του Μέτρου 4.2.1 Μεταποίηση στην Πελοπόννησο.

Πηγή: www.agronews.gr

Written by REKOR

Σχέδια Βελτίωσης: Χρηματοδότηση και τροποποιήσεις τα «καυτά» θέματα

Aντίστροφα μετρούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, δικαιούχοι της ενίσχυσης για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Σε μερικές ημέρες, οι τελικοί πίνακες εντάξεων θα αναρτηθούν στην πλειονότητα των περιφερειών. Έτσι, οι παραγωγοί θα μπορέσουν να πάνε στις τράπεζες με τις οριστικές εντάξεις, ώστε να εξασφαλίσουν την αναγκαία, όπως προκύπτει από το εκτενές ρεπορτάζ της «ΥΧ», χρηματοδότηση για να προχωρήσουν τις επενδύσεις τους.

Αγρότες, μελετητές, αντιπρόσωποι και κατασκευαστές μηχανημάτων και τραπεζικοί συνθέτουν το μωσαϊκό του αφιερώματος, που επιχειρεί να φωτίσει σημαντικές πτυχές μια ζωτικής για τον πρωτογενή τομέα, αλλά ταυτόχρονα δύσκολης πορείας.

H εξέλιξη των ενστάσεων στις περιφέρειες

Εβδομάδα εξελίξεων είναι αυτή που ολοκληρώνεται ως προς την αξιολόγηση των ενστάσεων από τις περιφέρειες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», έως την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουν αναρτηθεί οι πίνακες όλων των περιφερειών της ηπειρωτικής Ελλάδας, εκτός από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην ανωτέρω περιφέρεια ο πίνακας των δικαιούχων αναμένεται έως τα μέσα Αυγούστου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις υποβληθείσες ενστάσεις περίπου oι μισές αφορούν επενδύσεις που έχουν εγκριθεί, ωστόσο μέρος της επένδυσης είχε κοπεί κατά την εξέταση του φακέλου. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι ενστάσεις με αίτημα για επιπλέον μοριοδότηση, με στόχο να ενταχθούν στις εγκεκριμένες επενδύσεις.

Όπως τόνισαν στην «ΥΧ» στελέχη περιφερειών και μελετητές, συνιστάται προσοχή κατά την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τις ενστάσεις, καθώς, ακόμα και αν κάποια έχει γίνει δεκτή, δεν καθιστά αυτομάτως τον αιτούμενο δικαιούχο της ενίσχυσης. Το σύνολο των ενστάσεων που υποβλήθηκαν πανελλαδικά φτάνει τις 3.600.

Οι άνθρωποι πίσω από τις επενδύσεις

Μελετητές, τραπεζικοί παράγοντες, εκπρόσωποι της αγοράς μηχανημάτων και, φυσικά, αγρότες, που συγκαταλέγονται στους δικαιούχους, κατέθεσαν την άποψή τους στην «ΥΧ» για την εξέλιξη της διαδικασίας που πλησιάζει στην κορύφωσή της, δηλαδή την υλοποίηση των επενδύσεων. Άπαντες κάνουν λόγο για μια αργή εξέλιξη με μεγάλες καθυστερήσεις και επίπτωση στην υλοποίηση των επενδύσεων.

Επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας για την περάτωση των επενδύσεων είναι η αρνητική εξέλιξη της εμπορικής περιόδου για βασικά γεωργικά προϊόντα που ψαλίδισε το «μαξιλάρι» ρευστότητας που σχεδίαζαν να δημιουργήσουν οι παραγωγοί.

Από τις τράπεζες και τους αντιπροσώπους, μέχρι τους αγρότες, όλοι περιμένουν την ενεργοποίηση των πληρωμών του ΠΣΚΕ για να «ρολάρει» η ρευστότητα στην αγορά. Επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας για την περάτωση των επενδύσεων είναι, όπως μας είπαν, η αρνητική εξέλιξη της εμπορικής περιόδου για βασικά γεωργικά προϊόντα που ψαλίδισε το «μαξιλάρι» ρευστότητας που σχεδίαζαν να δημιουργήσουν οι παραγωγοί πριν προχωρήσουν τις επενδύσεις τους.

Τροποποιήσεις: Λύσεις και ευελιξία ζητούν μελετητές και αγρότες

Σε «γόρδιο δεσμό» για την υλοποίηση των επενδύσεων, εξίσου σημαντικό με την ενεργοποίηση των πληρωμών στο ΠΣΚΕ, αναδεικνύονται οι τροποποιήσεις που μερίδα αγροτών επιθυμεί να κάνει στις επενδύσεις του. Όπως μας είπαν μελετητές και αγρότες, οι ανάγκες μετά από δύο χρόνια που έχουν παρέλθει από την οριστικοποίηση του επενδυτικού σχεδίου αλλάζουν, ωστόσο κάποιες τράπεζες παρουσιάζονται επιφυλακτικές σε αυτό το ενδεχόμενο. Επιπλέον, ορισμένοι μελετητές θεωρούν ότι πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις για σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την τροποποίηση μιας επένδυσης.

Όπως ανέφερε στην «ΥΧ» η μελετητής από τον Αλμυρό Μαγνησίας, Μαρία Δημάκου: «Κατά την άποψή μου, χρειάζεται να βγουν επίσημες διευκρινίσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (ΕΥΕ) του ΥΠΑΑΤ που να ξεκαθαρίζει τα πάγια, αλλά και πρωτότυπα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα οποία δεν καλύπτει το αρχικό πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε δημοσιευθεί το 2017. Για παράδειγμα, τρακτέρ εγκρίθηκε με καμπίνα, παίρνει τελικά ο αγρότης χωρίς καμπίνα, απαιτείται τροποποίηση; Επίσης, το 2018 ο αγρότης επέλεξε να βάλει στον φάκελό του ελκυστήρα ιπποδύναμης 68 ίππων. Με βάση τις δυνατότητές του από πλευράς προβλεπόμενης καλλιέργειας η ιπποδύναμη του τρακτέρ κυμαίνεται μεταξύ 70 και 80 ίππων. Χρειάζεται τροποποίηση; Έχουμε ανθρώπους που είναι έτοιμοι να κόψουν τιμολόγιο και δεν τους αφήνουμε να προχωρήσουν, γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί μια σειρά θεμάτων. Κάτι που είναι, επίσης, σημαντικό να διευκρινιστεί με λεπτομέρεια είναι η λεγόμενη εκχώρηση επιδότησης, είτε σε προμηθευτή, είτε σε τραπεζικό ίδρυμα. Θα πρέπει να χυθεί φως ως προς αυτήν τη δυνατότητα. Αυτήν τη στιγμή, δεν έχουμε ατομική απόφαση ένταξης. Χρειάζεται να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες από το υπουργείο σε συνεργασία με τις τράπεζες».

H ίδια μας είπε: «Υπάρχει δυσκολία στο ότι ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα θέτουν ως προϋπόθεση στον δανειζόμενο να δεσμευθεί ότι δεν θα προχωρήσει διά παντός σε τροποποίηση του επενδυτικού του σχεδίου. Σε αυτό, μέχρι σήμερα, η απάντηση που έχω λάβει και προσωπικά από προϊστάμενο τραπεζικού υποκαταστήματος είναι ότι “δεν κάνουμε πίσω”. Η πλειονότητα των πελατών μας θέλει να προβεί σε τροποποίηση. Είναι κάτι λογικό, από τη στιγμή που έχουν περάσει δύο χρόνια από την κατάθεση των φακέλων. Ενδεχομένως, η τράπεζα φοβάται ότι η τροποποίηση μπορεί να τον ρίξει κάτω από το όριο επιλεξιμότητας ή κατά την υλοποίηση να χαθεί μέρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού».

Την άποψή του κατέθεσε στην «ΥΧ» ο παραγωγός από την Καρδίτσα, Χρήστος Χ.: «Όταν είχα φτιάξει τον φάκελο της επένδυσής μου, είχα βάλει ένα τρακτέρ και ένα κοπτικό για τριφύλλια που κοστίζει 30.000. Εν τω μεταξύ, όμως, η τιμή στο τριφύλλι εξευτελίστηκε και σκέφτηκα αντί γι’ αυτό να βάλω αλέτρι και δισκόσβαρνα για τις αροτραίες μου καλλιέργειες. Θα κάνω τροποποίηση. Είναι κάτι λογικό, οι ανάγκες των αγροτών αλλάζουν από χρονιά σε χρονιά και οι συνθήκες στην αγορά μεταβάλλονται. Για τον αγρότη ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι δύσκολοι μήνες, δεν έχει έσοδα. Έσοδα περιμένουμε και από τα προϊόντα, αλλά και από την άμεση ενίσχυση για να σκεφτούμε το ενδεχόμενο του δανεισμού. Ρώτησα και για τις μικροπιστώσεις, αλλά στην τράπεζα μου είπαν ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει». Για το ζήτημα των τροποποιήσεων, ο μελετητής από τη Λακωνία, Χρύσανθος Κωστάκος, δήλωσε: «Είναι σύνηθες, μετά τις εγκρίσεις να προχωράμε σε τροποποιήσεις. Είναι και κακιά συνήθεια κατά μία έννοια, όμως, τόσο η δυνατότητα των πληρωμών όσο και των τροποποιήσεων παραμένει ανενεργή στο ΠΣΚΕ».

Χρηματοδότηση: Χτίζεται «μομέντουμ», αλλά υπάρχει δρόμος

Αναμφίβολα, η πιο σημαντική συζήτηση την περίοδο υλοποίησης των επενδύσεων αφορά τον τραπεζικό δανεισμό. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι δικαιούχοι που εντάσσονται στην ενίσχυση του ΠΑΑ, αλλά και η αδυναμία του ΠΣΚΕ να υποστηρίξει αιτήματα και εκταμιεύσεις πληρωμών αποτελούν τους κυριότερους λόγους της απουσίας ρευστότητας στην αγορά. Εκτός από μία μερίδα παραγωγών που διαθέτουν τα κεφάλαια και είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν την επένδυσή τους ούτως η άλλως, μεγάλος αριθμός αγροτών καταβάλλει προσπάθειες, ώστε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό από την πολιτεία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι οι επενδύσεις των αγροτών για εκσυγχρονισμό θα συμβάλουν στο σύνολο της υποδομής της χώρα μας. Πόσο μάλλον τους χαλεπούς καιρούς που διανύουμε λόγω της μείωσης του τουρισμού κατά 70%, έναν κλάδο που συμβάλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας μας.

Το χάσιμο από την μη έγκαιρη υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης μας ζημιώνει από όλες τις πλευρές.

Οι παραγωγοί χάνουν από το αγροτικό τους εισόδημα γιατί δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους μέσω του εκσυγχρονισμού. Η πανδημία είναι πλέον μόνιμη απειλή για τη σταθερότητα της αγοράς με αποτέλεσμα την επιφυλακτικότητα των επενδυτών γενικότερα.

Υπάρχουν βέβαια και οι αγρότες μας που βρίσκονται σε ομηρία διότι έχουν προχωρήσει σε αγορά εξοπλισμού και δεν μπορούν να υποβάλουν αιτήματα κατάθεσης τιμολογίων ώστε να γίνει η εκταμίευση της επιδότησης διότι το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο.

Πολλές Ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις του κλάδου μας, προχωρήσανε σε αγορές Α’ Ύλών και προσλήψεις προσωπικού βασιζόμενες ότι μετά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της έκθεσης Agrotica 2020 θα είχαν άμεση αύξηση των πωλήσεων τους. Δυστυχώς όμως η κωλυσιεργία των Σχεδίων Βελτίωσης σε συνδυασμό με την πανδημία, έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα, οικονομική συρρίκνωση του κλάδου και απολύσεις προσωπικού.

Αρκεί να σας αναφέρω ότι οι Ιταλοί έχουν υλοποιήσει και ολοκληρώσει τα αντίστοιχα σχέδια βελτίωσης εδώ και δύο χρόνια. Στην Ελλάδα γιατί τέτοια χρόνο – καθυστέρηση;

Όταν οι τεχνικές δυσκολίες υλοποίησης του προγράμματος 4.1.1 από μέρους της διαχειριστικής αρχής ξεπερνούν την αναγκαιότητα της ίδιας της αγοράς αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε σε σωστό δρόμο και πρέπει να αλλάξουμε πορεία άμεσα.

Στις μέρες μας η πραγματική διάσταση του προβλήματος των Σχεδίων Βελτίωσης προϋποθέτει να έχουμε στόχο την άμεση υλοποίηση τους. Η προτεραιότητα προς αυτή τη κατεύθυνση, η ευελιξία και οι δυναμικές αποφάσεις από μέρους του ΥΠΠΑΤ θεωρούνται απαραίτητες.

Πηγή: https://www.ypaithros.gr

Written by REKOR

Εντός του Ιουλίου η προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης 2020

Μέσα στον Ιούλιο, µε ταµειακή διευκόλυνση και µε συνοπτικές διαδικασίες αναµένεται να πραγµατοποιηθεί η προκαταβολή έως και του 80% της ενιαίας ενίσχυσης. Όπως δήλωσε στην εφηµερίδα ο υπουργός Μάκης Βορίδης, πολιτικά η απόφαση είναι ειληµµένη και µένουν µόνο τεχνικές λεπτοµέρειες για να υλοποιηθεί.

Με βάση το σχεδιασμό που προωθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτά τα οποία επιδιώκονται είναι τα εξής:

– χαµηλότοκος δανεισµός του δηµοσίου για τρεις µήνες (επιτόκιο κάτω του 0,5%)

– δυνατότητα συµψηφισµού της προκαταβολής µε υποχρεώσεις των δικαιούχων

-ολοκλήρωση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε έτσι ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα συνεπακόλουθα.

Σε κάθε περίπτωση, οι ανάγκες και η πίεση των αγροτών είναι τέτοια που δεν αφήνουν περιθώρια για άλλο δρόµο.

Πως δρομολογούνται οι υπόλοιπες πληρωμές

Μετά την πίστωση των 9 εκατ. ευρώ στους ανθοπαραγωγούς,  σειρά έχουν τα περιβόητα 31 εκατ. ευρώ στους αιγοπροβατοτρόφους. Σύµφωνα µε τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Μάκη Βορίδη στη Βουλή, την επόµενη εβδοµάδα ο φάκελος της εν λόγω ενίσχυσης θα βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς έγκριση.

Και µπορεί βέβαια τα χρήµατα να έχουν ήδη δεσµευτεί από τα εθνικά κονδύλια, ωστόσο η γραφειοκρατία είναι συγκεκριµένη και απαιτεί πρώτα την υπογραφή και δηµοσίευση της σχετικής ΚΥΑ των υπουργείων Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και µετά να δοθεί η εντολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να πιστωθούν οι λογαριασµοί των δικαιούχων, αφού σταλεί η τελική λίστα αυτών.  Μ’ αυτά και µ’ αυτά, η επόµενη εβδοµάδα πρέπει να θεωρείται χαµένη, µε το καλύτερο σενάριο να µιλά για πληρωµή στο τέλος Ιουλίου.

Πιο γρήγορα αναµένεται να πάρουν χρήµατα οι παράκτιοι αλιείς, δεδοµένου ότι στη ∆ιαύγεια υπάρχει ήδη η σχετική ΚΥΑ, που αφορά ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας 15,3 εκατ. ευρώ. Μέχρι τέλος Ιουλίου, θα ακολουθήσουν και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον υπουργό, Μάκη Βορίδη, την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να ανακοινωθεί και στήριξη για την πατάτα.

Πάντως να σηµειωθεί ότι µέχρι την περασµένη Τρίτη 30 Ιουνίου, ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήµατα οι πιστώσεις 36 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά του 2019, οι εξοφλήσεις της ενιαίας ενίσχυσης και των νησιών του Αιγαίου, συνολικού ποσού 42 εκατ. ευρώ, καθώς και τα υπόλοιπα από περσινά προγράµµατα και 8,5 εκατ. ευρώ για την εξισωτική της περασµένης χρονιάς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτές τις ηµέρες έγινε και µια συµπληρωµατική κατανοµή δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα, µετά τους τελευταίους διασταυρωτικούς ελέγχους, που αύξησαν τον κουµπαρά του έτους από τα 23 εκατ. ευρώ που διανεµήθηκαν τον περασµένο ∆εκέµβριο.

Σχετικά µε τις πληρωµές που έγιναν:

Βιολογικά: Για τις δράσεις της φυτικής παραγωγής διατέθηκαν 21.688.887,44 ευρώ και για τις δράσεις της ζωικής παραγωγής 14.821.849,12 ευρώ πανελλαδικά. Συνολικά για το έτος εφαρµογής 2019 το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 113.868.804,54 ευρώ. Ενστάσεις υποβάλλονται µέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Νιτρικά: Το ποσό της δεύτερης εκκαθάρισης των νιτρικών για το 2019 ήταν 52.166,04 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις υποβάλλονται διαδικτυακά µέχρι τις 16 Ιουλίου.

Ορυζώνες: Στους ενταγµένους του δεύτερου έτους εφαρµογής πιστώθηκαν 1.070,68 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις έως 10 Ιουλίου.

Κοµφούζιο:  Στους ενταγµένους του δεύτερου έτους εφαρµογής της 2ης Πρόκλησης και του τρίτου έτους εφαρµογής της 1ης Πρόσκλησης πιστώθηκαν 17.013,33 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

Αυτόχθονες φυλές:  Ολοκληρώθηκε η πληρωµή  δεύτερης εκκαθάρισης του 100% των αιτούµενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγµένους παραγωγούς της δεύτερης  πρόσκλησης για το έτος εφαρµογής 2019, µε το ποσό των  8.421,58 ευρώ σε 3 δικαιούχους πανελλαδικά. Ενστάσεις µέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου ηλεκτρονικά.

Ελαιώνας Άµφισσας: Ολοκληρώθηκε ο υπολογισµός πληρωµών δεύτερης εκκαθάρισης για το έτος εφαρµογής 2019, µε το ποσό των 2.089,97 ευρώ πανελλαδικά. Ενστάσεις µέχρι τις 17 Ιουλίου.

Αυξηµένη η ενίσχυση αγελαδινού για παραγωγή τυριών στα νησιά

Πιστώθηκαν 1.038.808 ευρώ σε 355 παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, 245.204 ευρώ σε 803 παραγωγούς αίγειου και 2.364.372 ευρώ σε 2.541 παραγωγούς πρόβειου γάλακτος για παραγωγή τυριού στα νησιά του Αιγαίου. Προηγήθηκε απόφαση, που καθόριζε την ενίσχυση σε 56,78 ευρώ ανά τόνο αγελαδινού και αίγειου γάλακτος και σε 81,12 ευρώ πρόβειου για το 2019. Για το 2018, η ενίσχυση ήταν στα 46,2 ευρώ και στα 66,10 ευρώ αντίστοιχα.

Εξόφληση εξισωτικής 2019,

ενστάσεις μέχρι 23 Ιουλίου 2020

Στις 30 Ιουνίου «έγραψε» ο ΟΠΕΚΕΠΕ την εξόφληση της εξισωτικής του 2019, µε το ποσό των 8,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί, κατά τα γνωστά, η διαδικασία των ενστάσεων µέχρι τις 23 Ιουλίου, ενώ σηµειώνεται ότι στους «τυχερούς» ήταν και περίπου 5.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι, που έµειναν εκτός επειδή ελάµβαναν σύνταξη χηρείας. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, «το συνολικό ποσό και για τα τρία υποµέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε  8.570.020,83 ευρώ και αφορά 34.419 δικαιούχους. Ειδικότερα:

Για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκαν 5.724.721,43 ευρώ σε 18.333 δικαιούχους,

Για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκαν  2.492.528,99 ευρώ σε  14.719 δικαιούχους και

Για το Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα» καταβλήθηκαν 352.770,41 ευρώ σε 1.367 δικαιούχους».

Πηγή: https://www.agronews.gr

 

Written by REKOR

Ενίσχυσεις από 7.000 έως 50.000 ευρώ λόγω κορωνοϊού

O ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης χαιρετίζει την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας και του Ευρωκοινοβουλίου να εγκρίνουν και να υπερψηφίσουν το Εξαιρετικό Προσωρινό Μέτρο Στήριξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση αδιάθετων κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου αυτά να διατεθούν σε αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ για κάθε αγρότη και 50.000 ευρώ για κάθε μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση.

Το σχέδιο του κανονισμού προβλέπει μάλιστα τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου μέτρου σε ποσοστό 2% του ΠΑΑ, γεγονός που δικαιώνει τη θέση και τις επιδιώξεις της πατρίδας μας για τη διάθεση επιπλέον πόρων υπέρ των αγροτών τις οποίες είχε εκφράσει ο κ. Βορίδης στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 13 Μαΐου 2020.

Σημειώνεται ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε παράλληλα την επέκταση του χρόνου καταβολής της συγκεκριμένης ενίσχυσης μέχρι τον Ιούνιο του 2021 με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων να ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το σχέδιο κανονισμού αναμένεται να κατατεθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση και εν συνεχεία ο νέος νόμος της ΕΕ θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδας της και θα τεθεί σε άμεση ισχύ.

Πηγή: https://www.taxheaven.gr

1 2 3 10
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this